പട്ടുവം ചിറയിൽ തറവാട് ശ്രീ കതിവന്നൂർ വീരൻ ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

25 Jan 18:00 - 26 Jan 15:00 25 Jan 18:00 - 26 Jan 15:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

പട്ടുവം ചിറയിൽ തറവാട് ശ്രീ കതിവനൂർ വീരൻ ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ടം

25 Jan 21:00 - 26 Jan 22:00 25 Jan 21:00 - 26 Jan 22:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

പട്ടുവം നീലാങ്കോൽ തറവാട് ശ്രീ വയനാട്ടു കുലവൻ ദേവസ്ഥാനം

30 Jan 04:30 - 31 Jan 14:00 30 Jan 04:30 - 31 Jan 14:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

ചാലത്തൂർ ശ്രീ പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, കുപ്പം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

30 Jan 17:00 - 02 Feb 17:00 30 Jan 17:00 - 02 Feb 17:00 - Taliparamba Taliparamba
Taliparamba Taliparamba
ച ലത ത ർ പ ത യ ഭഗവത ക ഷ ത ര കള യ ട ട Chalathur puthiyabhagavthy kshethram kaliyattam Jan 30_feb...   More info

വിശ്വകർമ്മ പട്ടുവം-മുതുകുട ശ്രീ ധൂളിയാങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

31 Jan 17:00 - 01 Feb 16:00 31 Jan 17:00 - 01 Feb 16:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

പട്ടുവം ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ടും കളിയാട്ട മഹോത്സവവും

01 Feb 18:00 - 06 Feb 16:00 01 Feb 18:00 - 06 Feb 16:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

പട്ടുവം ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം

01 Feb 21:00 - 06 Feb 21:00 01 Feb 21:00 - 06 Feb 21:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

കീഴാറ്റൂർ ശ്രീ കൊളപ്രശ്ശേരി പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

03 Feb 18:00 - 06 Feb 18:00 03 Feb 18:00 - 06 Feb 18:00 - Taliparamba Taliparamba
Taliparamba Taliparamba
  More info

Kannur Beach Run 2018

04 Feb 06:00 - 08:30 04 Feb 06:00 - 08:30 - Taliparamba Taliparamba
Kannur, Payyambalam Kannur, Payyambalam
An active lifestyle is the best safeguard against the onset of various lifestyle related diseases and The North Malabar Chamber of Commerce decided to initiate an annual event...   More info

ഇടത്തിൽ തറവാട് ദേവസ്ഥാനം പാച്ചേനി ശ്രീ മഠയിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം

05 Feb 07:00 - 07 Feb 16:00 05 Feb 07:00 - 07 Feb 16:00 - Taliparamba Taliparamba
Taliparamba Taliparamba
  More info

പരിപ്പായി കരീക്കണ്ടി മടപ്പുര ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം തിരുവപ്പന മഹോത്സവം

06 Feb 17:30 - 08 Feb 15:30 06 Feb 17:30 - 08 Feb 15:30 - Taliparamba Taliparamba
Taliparamba Taliparamba
  More info

പട്ടുവം പയ്യൻ വളപ്പിൽ ശ്രീ കാരക്കീൽ തറവാട് മന്ദപ്പൻ ക്ഷേത്രം

02 Mar 07:00 - 05 Mar 16:00 02 Mar 07:00 - 05 Mar 16:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info


© 2018 Siguez