തെക്കേതലക്കൽ തറവാട് കുതിരുമ്മൽ, കുഞ്ഞിമംഗലം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

20 Feb 18:00 - 21 Feb 15:00 20 Feb 18:00 - 21 Feb 15:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
  More info

കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ കടാങ്കോട്ട് മാക്കം ഭഗവതി ആരൂഢ തറവാട് കളിയാട്ടം

22 Feb 19:00 - 23 Feb 22:00 22 Feb 19:00 - 23 Feb 22:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
  More info

കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ കടാങ്കോട്ട് മാക്കം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം

22 Feb 20:00 - 23 Feb 20:00 22 Feb 20:00 - 23 Feb 20:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
  More info

കൊക്കാനിശ്ശേരി നിക്കുന്നത്ത് ശ്രീ കളരിയാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, പയ്യന്നൂർ

23 Feb 18:00 - 24 Feb 16:00 23 Feb 18:00 - 24 Feb 16:00 - Payyanur Payyanur
Payyanur, Kerala, India Payyanur, Kerala, India
  More info

കുന്നരു ശ്രീ പഴുത്തടസ്ഥാനം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

24 Feb 07:00 - 26 Feb 16:00 24 Feb 07:00 - 26 Feb 16:00 - Payyanur Payyanur
Payyanur, Kerala, India Payyanur, Kerala, India
  More info

മാവിച്ചേരി ശ്രീ പയറ്റിയാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

28 Feb 18:00 - 03 Mar 16:00 28 Feb 18:00 - 03 Mar 16:00 - Payyanur Payyanur
Mavichery Mavichery
  More info

എടനാട് ശ്രീ പടിഞ്ഞാറെ നാഗം കളിയാട്ടം

03 Mar 20:00 - 04 Mar 22:00 03 Mar 20:00 - 04 Mar 22:00 - Payyanur Payyanur
Edanad U P School, Edat, Payyanur, Kannur Edanad U P School, Edat, Payyanur, Kannur
  More info

ശ്രീ തോട്ടടത്ത് തറവാട് അറത്തിൽ, ഏഴിലോട് കളിയാട്ട മഹോത്സവം

08 Mar 18:00 - 09 Mar 15:00 08 Mar 18:00 - 09 Mar 15:00 - Payyanur Payyanur
Ezhilode Ezhilode
  More info

കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് വിഷുവിളക്ക് കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം

14 Apr 04:00 - 19 Apr 11:55 14 Apr 04:00 - 19 Apr 11:55 - Payyanur Payyanur
MALLIYOTTU PALOTTU KAVU MALLIYOTTU PALOTTU KAVU
ക ഞ ഞ മ ഗല ശ ര മല ല യ ട ട പ ല ട ട ക വ വ ഷ വ ളക ക ക ട യ റ റ മഹ ത സവ 2018 ഏപ ര ൽ 14 മ തൽ 19വ   More info

കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് വിഷുവിളക്ക് കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം

14 Apr 18:00 - 19 Apr 22:00 14 Apr 18:00 - 19 Apr 22:00 - Payyanur Payyanur
MALLIYOTTU PALOTTU KAVU MALLIYOTTU PALOTTU KAVU
  More info

Perumkaliyattam

22 Dec 01:00 - 25 Dec 12:00 22 Dec 01:00 - 25 Dec 12:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
  More info

കുഞ്ഞിമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം

22 Dec 08:00 - 25 Dec 23:00 22 Dec 08:00 - 25 Dec 23:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
ക ഞ ഞ മ ഗല പ റത ത ര വത ത മ ച ച ല ട ട ക വ പ ര ങ കള യ ട ട Kunhimangalam puratheruvathu muchilottu Perumkaliyattam. Dec 22_25...   More info

Kunzhimangalam Sree Muchilottu Bhagavathi Temple Perumkaliyattam

22 Dec 09:00 - 25 Dec 21:00 22 Dec 09:00 - 25 Dec 21:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
2018-12-22, 25 Kunzhimangalam Puratheruvathu Sree Muchilottu Bhagavathi Temple Perumkaliyartta maholthsavam on 2018 Dec 22, 23, 24 and 25 after long 12...   More info

കുഞ്ഞിമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം

22 Dec 22:00 - 25 Dec 10:00 22 Dec 22:00 - 25 Dec 10:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
ക ഞ ഞ മ ഗല -പ റത ര വത ത - ശ ര മ ച ച ല ട ട ഭഗവത -ക ഷ ത ര - എത ര കണ ട ല മത വര ല ലയ ങ ക ല ദ വകന യക ദ വ ശ ര മ ച ച ല ട ട ൻനധ പത ന ൻ പദ ജ ക ത ഴ ന ന ൻ ജഗദ ബ ക ... ഒമ പത ല ലക ക ർ   More info

കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം 2018

23 Dec 10:00 - 26 Dec 23:00 23 Dec 10:00 - 26 Dec 23:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
12 വര ഷങ ങള ക ക ശ ഷ പ ര ങ കള യ ട ടമഹ ത സവ ക ഞ ഞ മ ഗല പ റത ത ര വത ത ശ ര മ ച ച ല ട ട ഭഗവത ക ഷ ത ര പ ര ങ കള യ ട ടമഹ ത സവ 2018 ഡ സ ബർ 23 മ തൽ 26 വ   More info


© 2018 Siguez