ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆ

28 Oct 08:00 - 20:00 28 Oct 08:00 - 20:00 - Mulki Mulki
Karnadu Shree Dharmasthana Mulki Karnadu Shree Dharmasthana Mulki
  More info

Karthik Ekadashi

31 Oct 06:00 - 21:00 31 Oct 06:00 - 21:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
10:00 AM Udwarjana 6:00 PM Kshirabdhi Pooja 8:00 PM Rathri Pooja Jagar Aarthi and Bhajan throughout...   More info

Uthana Dwadashi

01 Nov 06:00 - 02 Nov 06:00 01 Nov 06:00 - 02 Nov 06:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
6:00 AM Bhajana Mangal with Aarthi 9:00 AM Maha Naivedya Pooja 6:00 PM Tulasi Pooja 9:00 PM Rathri Pooja Rath utsava Gadi Prasada Vasantha...   More info

Vaikuntha Chaturdashi(Vana Bhojana)

03 Nov 06:00 - 04 Nov 08:00 03 Nov 06:00 - 04 Nov 08:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Vana Bhojana 10:00 AM Abhisheka to Sri Venkataramana and Sri Vittala 6:30 PM Dhathri Havana at Vana 7:30 PM Maha Naivedya Darshan Seva Samaradhana 10:00 PM Rathri Pooja Vana...   More info

Karthik Poornima

04 Nov 06:00 - 12:00 04 Nov 06:00 - 12:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
6:00 PM Mahanaivedya Darshana Seva Samaradhana 9:00 PM Rathri Pooja Rath Utsava Vasanth Pooja Deepothsava Katte Pooja Pete Savari 2:00 AM Nithyotsava Gadi...   More info

Avabhritha

05 Nov 06:00 - 12:00 05 Nov 06:00 - 12:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Okuli 1:00 PM Ganji Samaradhana 4:00 PM Abhisheka Avabhrith Pete Savari 8:00 PM Change of Pooja Paryaya 9:00 PM Alankara Pooja Sanidhyahavan 12:00 Noon Mahanaivedya Rathri...   More info

Dashami Dindi Uthsava

13 Nov 17:30 - 14 Nov 22:00 13 Nov 17:30 - 14 Nov 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Dashami Dindi...   More info

Champa Shasti

24 Nov 06:00 - 22:00 24 Nov 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva Samaradhana 9:30 PM Rathri Pooja Rath Utsava Bhandi Shesha Utsava Vasantha...   More info

Mukkoti Dwadashi

01 Dec 06:00 - 22:00 01 Dec 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
6:00 AM Nadi Snana Pete Savari 9:00 AM Abhisheka to Sri Bindhu Madhava Sanidhya Havan 12:00 PM Maha Naivedya 6:00 PM Samaradhana 7:30 PM Rathri Pooja Deeparadhana Ratha Uthsava...   More info

Prathishta Mahotsava

03 Dec 06:00 - 04 Dec 06:00 03 Dec 06:00 - 04 Dec 06:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Sri Datta Jayanthi 8:00 AM Najaru Kanike 8:30 AM Maha Prarthana Panchamrita and Shiyala Abhisheka to Lord Shree Ugra Narasimha 4:00 PM Ganga Bhagirathi Abhisheka Kanakabhisheka 7...   More info

Sri Vijayeendra Thirtha Swamiji's Punya Thithi

08 Dec 06:00 - 22:00 08 Dec 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Mahanaivedya Darshana Seva Samaradhana 9:30 PM Rathri Pooja Rathaothsava Nithyotsava Bhandi Uthsava Vasantha...   More info

21st Anniversary of Sahasra Kumbhabhisheka

12 Dec 07:00 - 22:00 12 Dec 07:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
10:00 AM Moola Mantra Havana 12:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva 5:00 PM Rathri Pooja Pete Savari Ratha Utsava Nithyotsava Bhandi Garudautsava Vasantha Pooja...   More info

Kiri Shashti

24 Dec 06:00 - 22:00 24 Dec 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
10:30 AM Darshana Seva 5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Samaradhana 9:30 PM Rathri Pooja Ratha Utsava Nithya Utsava Bandi Shesha Uthsava Vasantha...   More info

Sri Sri Sudheendra Thirtha Swamiji's Punya Tithi

26 Dec 06:00 - 22:00 26 Dec 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
12:30 PM Mahapooja, Mahanaivedya 6:00 PM Golden Palki Utsav 8:00 PM...   More info

Dashami Dindi Uthsava

28 Dec 17:30 - 22:00 28 Dec 17:30 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Dashami Dindi...   More info

Dashami Dindi Uthsava

11 Jan 17:30 - 22:00 11 Jan 17:30 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Dashami Dindi...   More info

Ratha Sapthami

24 Jan 06:00 - 22:00 24 Jan 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
6:00 AM Nadi Snana at Shambhavi River Ratha Utsava Nithyotsava Vasantha Pooja 10:00 AM Saanidhya Havana 12:00 PM Maha Naivedya Darshana Seva 6:00 PM Samaradhana 8:00 PM Rathri...   More info

Bheeshmashtami

25 Jan 06:00 - 22:00 25 Jan 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
10:00 AM Gayathri Mantra Havana 5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva Samaradhana 8:30 PM Rathri Pooja Ratha Utsava Bandi Utsava Vasantha...   More info

Madhva Navami

26 Jan 06:00 - 23:00 26 Jan 06:00 - 23:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva Samaradhana 8:30 PM Rathri Pooja Ratha Utsava Bhandi Hanuman Utsava Vasantha...   More info

Dashami Dindi Uthsava

27 Jan 21:00 - 22:00 27 Jan 21:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Dashami Dindi...   More info

Poornima

31 Jan 06:00 - 23:00 31 Jan 06:00 - 23:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Khagrasa Chandragrahana Grahana Sparsha 5:18 PM, Chandrodaya 6:28 PM, Grahana Moksha 8:45 PM No food during day time Food only after 8:45 PMKhagrasa Chandragrahana Grahana Sparsha...   More info

Holi Poornima

01 Mar 20:00 - 23:00 01 Mar 20:00 - 23:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
12:00 PM Maha Naivedya 6:30 PM Samaradhana 8:00 PM Rathri Pooja Golden Palki Utsava Bhandi Utsava Vasantha Pooja 9:30 PM Kaama Dahan...   More info


© 2017 Siguez