വി. പൗലോസ് മോർ കൂറിലോസ് തിരുമേനിയുടെ ദുഖ്റോനോ ശതാബ്ദി സമാപനപെരുന്നാൾ

01 Dec 07:00 - 15 Dec 07:00 01 Dec 07:00 - 15 Dec 07:00 - Kottayam Kottayam
St. Marys Jacobite Syrian Church, Panampady St. Marys Jacobite Syrian Church, Panampady
വ ശ ദ ധ യ ട 100 വർഷങ ങൾ യ ഗപ രഭ വന യ മലങ കര മ ത ര പ പ ല ത ത വ . പ ല സ മ ർ ക റ ല സ ത ര മ ന യ ട ജ വചര ത ര . പര ശ ദ ധ യ ക ക ബ യ സ റ യ ന സഭക ക അന ക പ ര ഹ തന മ ര യ പ ത കന മ ര യ പ   More info

Study Less! Marks More! Psychological Training@Kottayam

02 Dec 09:00 - 17:30 02 Dec 09:00 - 17:30 - Kottayam Kottayam
Hotel Indraprastha Kottayam Hotel Indraprastha Kottayam
ഓര വ ദ യ ർത ഥ കള വ ത യസ ത കഴ വ കള ൽ സമ പന നര ണ . അവര തമ മ ൽ ത രതമ യ ച യ യ ന നത ൽ അർത ഥമ ല ല. പക ഷ പഠ ക ക ണ ടത എങ ങ ന യ ണ ന ന അറ യ ത തത ന ൽ മ ഴ വൻ കഴ വ കള പ റത ത ട ക ക ൻ അവർക ക കഴ   More info

IPC Kerala State Convention 2017

05 Dec 17:00 - 09 Dec 22:00 05 Dec 17:00 - 09 Dec 22:00 - Kottayam Kottayam
Nehru Stadium, Kottayam Nehru Stadium, Kottayam
IPC Kerala State Convention...   More info

International Conference on Molecular Spectroscopy (ICMS-2017)

08 Dec 17:00 - 12 Dec 20:00 08 Dec 17:00 - 12 Dec 20:00 - Kottayam Kottayam
Centre for Nanoscience and Nanotechnology Centre for Nanoscience and Nanotechnology
Http:/www.macromol.in/spectroscopy...   More info

Rasam, voyage au pays des sens

08 Dec 23:00 - 17 Dec 02:00 08 Dec 23:00 - 17 Dec 02:00 - Kottayam Kottayam
Saaram Centre for Ayurveda and Arts Saaram Centre for Ayurveda and Arts
Mettez vos pas dans ceux des grands explorateurs sur la cote est de l`Inde du sud... Apprenez les secrets des epices, dansez et chanter le feu du poivre et la douceur de la...   More info

Décembre : Splendeur et misères de la ménaupose

09 Dec 12:00 - 18 Dec 15:00 09 Dec 12:00 - 18 Dec 15:00 - Kottayam Kottayam
Saaram Centre for Ayurveda and Arts Saaram Centre for Ayurveda and Arts
Partage et rituels au féminin, pour vivre pleinement cette étape naturelle vers notre...   More info

LIGHT VS NIGHT

25 Dec 16:00 - 22:00 25 Dec 16:00 - 22:00 - Kottayam Kottayam
Kottayam, Kerala,I India Kottayam, Kerala,I India
EDM...   More info

Free Immigration Seminar in Kottayam

06 Jan 03:00 - 05:00 06 Jan 03:00 - 05:00 - Kottayam Kottayam
Arcadia Hotels Arcadia Hotels
Migration...   More info

Ayurvedic Adventure . Kerala, India . January, 2018

20 Jan 10:00 - 28 Jan 10:00 20 Jan 10:00 - 28 Jan 10:00 - Kottayam Kottayam
Kottayam, Kerala,I India Kottayam, Kerala,I India
The Invitation... India. The home of Yoga & Ayurveda. Kerala, a south Indian state on the Malabar Coast, retains the authentic practices of Ayurveda amongst a serenely beautiful...   More info

Rasam, les hautes saveurs de la vie !

03 Feb 12:00 - 12 Feb 15:00 03 Feb 12:00 - 12 Feb 15:00 - Kottayam Kottayam
Saaram Centre for Ayurveda and Arts Saaram Centre for Ayurveda and Arts
Les épices, voyages aux pays des sens...   More info

Bien-être et créativité : mouvement et chant spontané

16 Feb 12:00 - 27 Feb 15:00 16 Feb 12:00 - 27 Feb 15:00 - Kottayam Kottayam
Saaram Centre for Ayurveda and Arts Saaram Centre for Ayurveda and Arts
Venez découvrir et explorer avec joie votre potentiel créatif tout en cheminant gràce à l`ayurvéda vers une santé profonde et...   More info

Ayurvedic yoga retreat with Panchakarma

17 Feb 13:00 - 24 Feb 11:00 17 Feb 13:00 - 24 Feb 11:00 - Kottayam Kottayam
Ahimsa Garden Retreats Ahimsa Garden Retreats
Our November retreat to Ahimsa Garden retreats is now almost full so we have set the dates for February The Retreat Includes :- Daily sunrise and evening yoga and meditation...   More info

International Conference on Reuse and Recycling of Materials

10 Mar 17:00 - 12 Mar 20:00 10 Mar 17:00 - 12 Mar 20:00 - Kottayam Kottayam
Centre for Nanoscience and Nanotechnology Centre for Nanoscience and Nanotechnology
  More info

മറ്റക്കര തുരുത്തിപ്പള്ളി മീനഭരണി ഉത്സവം 2018

14 Mar 10:00 - 21 Mar 22:00 14 Mar 10:00 - 21 Mar 22:00 - Kottayam Kottayam
Thuruthippally Devi Temple Thuruthippally Devi Temple
ത ര വ ത സവ 2018 മ ർച ച 14 മ തൽ 21 വ   More info

Admission Open - Professional Diploma in Photography (2018 - 19)

01 Aug 10:00 - 31 May 16:00 01 Aug 10:00 - 31 May 16:00 - Kottayam Kottayam
Creative Hut Institute of Photography Creative Hut Institute of Photography
Admission Open for Professional Diploma in Art of Photography (PDAP-2018-19) Learn From India's First Photography Residential School. Register Now : 91 85 470 44 220 91 85 890 54...   More info


© 2017 Siguez