തിരുനക്കര പകൽ പൂരം 2018

20 Mar 06:00 - 21:00 20 Mar 06:00 - 21:00 - Kottayam Kottayam
Thirunnakkara Kottayam TOWN Thirunnakkara Kottayam TOWN
ത ക ക ക ർ ര ജവ ശവ മ യ ബന ധപ പ ട ട ക ടക ക ന ന ഒര കഥയ ണ ഈ ക ഷ ത രത ത ന റ ഉത പത ത യ ക ക പ ന ന ൽ. ഒര യ ക കൽ, ത ശ ശ വപ പ ര ർ വടക ക ന ഥന ട അഗ ധമ യ ഭക ത യ ണ ട യ ര ന ന ഒര ത ക ക ക ർ ര ജ വ   More info

വെള്ളുത്തുരുത്തി പടയണി

29 Mar 20:00 - 30 Mar 13:00 29 Mar 20:00 - 30 Mar 13:00 - Kottayam Kottayam
Panachikkad Panachikkad
  More info

Basic Photography Course

02 Apr 08:30 - 06 Apr 12:30 02 Apr 08:30 - 06 Apr 12:30 - Kottayam Kottayam
Creative Hut Institute of Photography Creative Hut Institute of Photography
Master your Camera in five days and Practical Oriented Classes Learn From India's First Photography Residential School. Register Now : 85 890 54 220 https:/goo.gl/Z2kWPa Course...   More info

Overseas Education Expo 2018 | Kottayam

07 Apr 10:00 - 18:00 07 Apr 10:00 - 18:00 - Kottayam Kottayam
Windsor Castle Windsor Castle
Santa Monica Study Abroad in Association with Malayala Manorama is conducting a mega event called Overseas Education Expo on 7th April 2018 KOTTAYAM, Windsor Castle...   More info

Macro Photography Course (5 days)

09 Apr 08:30 - 13 Apr 12:30 09 Apr 08:30 - 13 Apr 12:30 - Kottayam Kottayam
Creative Hut Institute of Photography Creative Hut Institute of Photography
Macro Photography Practical Oriented Classes Learn From India's First Photography Residential School. Register Now : 85 890 54 220 www.creativehut.org Course : Macro Photography...   More info

Karma Wellness Week

13 Apr 09:00 - 22 Apr 20:00 13 Apr 09:00 - 22 Apr 20:00 - Kottayam Kottayam
Karma Chakra Karma Chakra
Karma Wellness Week launches this April at all Karma Resorts! Karma Resorts recognizes that no matter what goals have been set for the year ahead, one thing that everyone needs...   More info

Basic Photography Course

30 Apr 08:30 - 04 May 12:30 30 Apr 08:30 - 04 May 12:30 - Kottayam Kottayam
Creative Hut Institute of Photography Creative Hut Institute of Photography
Master your Camera in five days and Practical Oriented Classes Learn From India's First Photography Residential School. Register Now : 85 890 54 220 https:/goo.gl/Z2kWPa Course...   More info

Third International Conference on Nanomaterials: (ICN 2018)

11 May 08:00 - 13 May 17:00 11 May 08:00 - 13 May 17:00 - Kottayam Kottayam
Centre for Nanoscience and Nanotechnology Centre for Nanoscience and Nanotechnology
Third International Conference on Nanomaterials: Synthesis, Characterization and Applications (ICN 2018) on 11, 12 and 13 May 2018 at Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala...   More info

Admission Open - Professional Diploma in Photography (2018 - 19)

01 Aug 10:00 - 31 May 16:00 01 Aug 10:00 - 31 May 16:00 - Kottayam Kottayam
Creative Hut Institute of Photography Creative Hut Institute of Photography
Admission Open for Professional Diploma in Art of Photography (PDAP-2018-19) Learn From India's First Photography Residential School. Register Now : 91 85 470 44 220 91 85 890 54...   More info


© 2018 Siguez