ശ്രീ കക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, കുന്നുമ്പ്രം - മണ്ടൂർ കളിയാട്ട മഹോത്സവം

27 Apr 18:30 - 28 Apr 15:30 27 Apr 18:30 - 28 Apr 15:30 - Kannur Kannur
Cheruthazham Cheruthazham
  More info

Study Less Marks More! Kannur

28 Apr 09:00 - 17:30 28 Apr 09:00 - 17:30 - Kannur Kannur
Hotel Blue Nile Hotel Blue Nile
ഓര വ ദ യ ർത ഥ കള വ ത യസ ത കഴ വ കള ൽ സമ പന നര ണ . അവര തമ മ ൽ ത രതമ യ ച യ യ ന നത ൽ അർത ഥമ ല ല. പക ഷ പഠ ക ക ണ ടത എങ ങ ന യ ണ ന ന അറ യ ത തത ന ൽ മ ഴ വൻ കഴ വ കള പ റത ത ട ക ക ൻ അവർക ക കഴ   More info

Kannur 1.0 | SWS Meetup

28 Apr 16:00 - 19:00 28 Apr 16:00 - 19:00 - Kannur Kannur
Malabar Chamber of Commerce Malabar Chamber of Commerce
Stories Worth Sharing Meetup is a unique concept of reviving human interaction via personal stories of people which may not have changed the world but changed (their) world. They...   More info

പള്ളിക്കുന്ന് പുതിയ പുരയിൽ തറവാട് ശ്രീ കൂറുംമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം

30 Apr 18:00 - 02 May 16:00 30 Apr 18:00 - 02 May 16:00 - Kannur Kannur
Pallikunnu Kannur Pallikunnu Kannur
  More info

ചെറുതാഴം കാരകുനി ശ്രീ കതിവനൂർ വീരൻ ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ടം

05 May 20:00 - 06 May 22:00 05 May 20:00 - 06 May 22:00 - Kannur Kannur
Cheruthazham Cheruthazham
  More info

ഹൈദരാബാദ് ,മൈസൂർ ട്രിപ്പ്

07 May 06:00 - 11 May 17:00 07 May 06:00 - 11 May 17:00 - Kannur Kannur
Aami Holidays Aami Holidays
ആമ ഹ ള ഡ യ സ വ ക ക ഷൻ സ പ ഷ യൽ ട ര പ പ .... ബ ക ക ഗ ആര ഭ ച ച ര ക ക ന ന .... 3 ദ വസ ഹ ദര ബ ദ ല ... 1 ദ വസ മ സ ര ല .. HomelyFood SafeAccomadation ExpertGuides...   More info

Kerala Engineering Entrance (KEE-2018)

13 May 10:00 - 16:30 13 May 10:00 - 16:30 - Kannur Kannur
Kannur City Kannur City
ക രള എഞ ച ന യറ ഗ എൻട രൻസ 2018 ഓൺല ൻ ആയ അപ ക ഷ ക ക . അഡ മ ഷൻ സ പ പർവ സറ കമ മറ റ യ ട ന ത ത വത ത ൽ ക രള എഞ ച ന യറ ഗ ക ള ജ മ ന ജ മന റ അസ സ യ ഷന ല അ ഗങ ങള യ ക രളത ത ല സ വക ര യ സ വ ശ   More info

കുറ്റ്യാട്ടൂർ എളമ്പിലാക്കണ്ടി മാച്ചേരി കുന്നുമ്മൽ കളിയാട്ട മഹോത്സവം

18 May 16:00 - 21 May 14:00 18 May 16:00 - 21 May 14:00 - Kannur Kannur
Kuttiattoor Kuttiattoor
  More info

Walk Your Talk Art of You Retreat

16 Feb 14:00 - 23 Feb 17:00 16 Feb 14:00 - 23 Feb 17:00 - Kannur Kannur
Chera Rock Beach Resort, Kannur Chera Rock Beach Resort, Kannur
The Art of You Retreat in India has been carefully crafted to take you on a pilgrimage to your soul. You will be guided through a deeply creative and transformative process, which...   More info


© 2018 Siguez